ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
>เอกสารกิจกรรมแนะแนว 131607
บันทึกข้อความวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 179.33 KB 146715
>ต้นฉบับ ปพ.5 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ออนไลน์ 146450
>ต้นฉบับ ปพ.5 กิจกรรมแนะแนว_ลูกเสือ_และชุมนุม ออนไลน์ 146773
>ต้นฉบับ ปพ.5 ออนไลน์ 146690
บันทึกข้อความส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 16.54 KB 146651
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 68.72 KB 146823
เอกสารงานบริหารงานบุคคล
>แบบประเมินPA/เงินเดือน 6