กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิลาสลักษณ์ จำรัสแนว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางนวลจันทร์ เข็มทอง
ครู คศ.2

นายชัชวาลย์ วันเลิศ
ครู คศ.2

Mr.Akem Npid Divine
ครูต่างชาวชาติ